"Поетичні майстерні" - Шевченківські премії

        ШЕВЧЕНКІВСЬКА ПРЕМІЯ. ПОЕЗІЯ Автора!

Експертиза "Книжка року" - поезія "Голоси"Поети і роки

Офіційна сторінка Комітету з Національної премії України ім. Т. Шевченка


1988 рік
1989 рік
1990 рік
1991 рік
1992 рік
1993 рік
1994 рік
1995 рік
1996 рік
1997 рік
1998 рік
1999 рік
2000 рік
2001 рік
2002 рік
2003 рік
2004 рік
2005 рік
2006 рік
2007 рік

Експертиза "Книжка року" - поезія "Голоси"

Республiканська премiя iменi Т.Г. Шевченка заснована з 20 травня 1961 року Постановою Ради Мiнiстрiв УРСР. Згiдно цiєї Постанови було встановлено нагороджувати видатних митцiв за високоiдейнi й високохудожнi твори та роботи у галузi лiтератури, образотворчого мистецтва, музики, театрального мистецтва та кiнематографiї.
Нагорода лауреатiв Шевченкiвської премiї вiдбулася вперше 9 березня 1962 року. Першими Диплом та Почесний знак лауреата отримали Павло Тичина, Олесь Гончар в галузi лiтератури i Платон Майборода в галузi музики. Грошова винагорода лауреата виплачувалася у розмiрi 2500 крб.
Вiд 23 квiтня 1969 року Республiканська премiя отримала назву "Державна Премiя УРСР iменi Т.Г.Шевченка", а згiдно Указу Президента України вiд 22 червня 2000 року № 808/2000 найвища нагорода в Українi в галузi культури набула нового статусу: "Нацiональна премiя України iменi Тараса Шевченка".

Присудження Нацiональної премiї провадиться Указом Президента України щорiчно. П'ять Нацiональних премiй встановлено з таких номiнацiй: - художня лiтература (поезiя, проза, драматургiя, переклади): - документальна i науково-критична лiтература (естетика, лiтературознавство, мистецтвознавство, есеiстика, критика, мемуаристика, бiблiографiї, публiцистика, журналiстика); - образотворче мистецтво (живопис, графiка, скульптура, монументальне мистецтво, народне мистецтво); - сценiчне та екранне мистецтво (театральнi та телевiзiйнi вистави, режисерськi, сценографiчнi, акторськi роботи, опернi арiї, документальнi кiно- i телефiльми, анiмацiя).

Комiтет з Нацiональної премiї України проводить розгляд творiв та робiт у три конкурснi тури: перший тур - попереднiй вiдбiр творiв i робiт та допущення їх до другого туру конкурсу шляхом обговорення та вiдкритого голосування; другий тур - допущення творiв i робiт до третього туру конкурсу шляхом таємного голосування: публiкацiя в газетi "Урядовий кур'єр" списку авторiв, допущених до третього туру: аналiз матерiалiв преси, вiдгукiв та пропозицiй, пiдготовка в разi необхiдностi експертних висновкiв; третiй тур - пiдсумкове обговорення творiв i робiт, прийняття шляхом таємного голосування рiшення щодо кандидатур на присудження Нацiональної премiї i подання його до Комiсiї державних нагород та геральдики для пiдготовки висновкiв про присудження Нацiональної премiї i внесення на розгляд Президентовi України вiдповiдних пропозицiй.

Твори i роботи, якi у конкурсному вiдборi дiйшли до третього туру, можуть висуватися повторно, але не бiльше двох разiв.

Комiтет приймає твори i роботи за здобуття Нацiональної премiї наступного року з 1 серпня до 1 листопада поточного року.

Колектив авторiв твору, висунутий на здобуття Нацiональної премiї, не може становити трьох осiб, а колектив виконавцiв - п'яти учасникiв. Не допускається включення до колективу претендентiв осiб, якi виконували адмiнiстративнi, органiзаторськi чи консультативнi функцiї.

Нацiональна премiя присуджується авторовi чи виконавцевi один раз за життя. Лауреатам Нацiональної премiї Комiтетом виплачується грошова частина, розмiр якої визначається кожного року Президентом України.


Представлення творів і робіт на здобуття Національної премії проводиться Міністерством культури і мистецтв України, Національною Академією наук України, Академією мистецтв України, творчими спілками, музеями, товариствами, фондами, закладами літературно-мистецького спрямування, членами Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Подання на здобуття Національної премії 2004 року Комітет приймає до 1 листопада ц. р. за адресою: 01001, вул. Прорізна 2, м. Київ-1.
__________________

СКЛАД Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 2006


ЛУБКІВСЬКИЙ Роман Мар'янович – письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, голова Комітету

МАТІОС Марія Василівна – письменниця, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заступник голови Комітету

БІЙМА Олег Іванович – кінорежисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

БОКОТЕЙ Андрій Андрійович – художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

БРЮХОВЕЦЬКИЙ В'ячеслав Степанович – культуролог, президент Національного університету «Києво-Могилянська академія»

ВОЗНИЦЬКИЙ Борис Григорович – мистецтвознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України

ГЕРАСИМ'ЮК Василь Дмитрович – поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

ДРАЧ Іван Федорович – поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

ЖУЛИНСЬКИЙ Микола Григорович – літературознавець, академік НАН України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

КАДИРОВА Лариса Миколаївна – актриса, голова правління благодійної організації «Шевченківський фонд –XXI століття»

МАРЧУК Іван Степанович – художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

МОВЧАН Павло Михайлович – поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

ПАЛКІН В'ячеслав Сергійович – диригент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

РИМАРУК Ігор Миколайович – поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

СЛАБОШПИЦЬКИЙ Михайло Федотович – письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

СТАНКОВИЧ Євген Федорович – композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

ФЕДОРУК Олександр Касянович – мистецтвознавець

ХОСТІКОЄВ Анатолій Георгійович – актор, режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

ЯКУБОВ Февзі Якубович – ректор Кримського державного інженерно-педагогічного університету, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України.ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 листопада 2005 року
№ 1599/2005

ПОЛОЖЕННЯ про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка


1. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі – Комітет) є спеціальним органом, що підпорядковується Президентові України і утворений для попереднього розгляду питань щодо кандидатур на присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі – Національна премія).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для здійснення покладених на нього функцій:

постійно відстежує літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвидатніші духовні надбання вітчизняної культури;

приймає твори і роботи, представлені на здобуття Національної премії, згідно з установленим порядком їх висунення;

розглядає, обговорює, оцінює твори і роботи, представлені на здобуття Національної премії;

приймає шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії;

розробляє пропозиції щодо зразка Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;

організовує щорічне вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам Національної премії;

виплачує лауреатам Національної премії її грошову частину;

сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії.

4. Комітет має право:

утворювати експертні комісії з визнаних фахівців у галузі літератури, культури і мистецтва;

залучати до письмового рецензування творів і робіт, представлених на здобуття Національної премії, визнаних фахівців у галузі літератури, культури і мистецтва, оплата праці яких здійснюється відповідно до законодавства України;

-відряджати членів Комітету та рецензентів для ознайомлення з театральними виставами, концертними програмами, творами образотворчого та монументального мистецтва.

5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та членів Комітету.

Голова Комітету призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

Голова та його заступник працюють у Комітеті на постійній основі, інші члени Комітету – на громадських засадах.

Склад Комітету формується за поданням голови Комітету з числа високопрофесійних, авторитетних, відомих в Україні літераторів і митців, культурологів, літературознавців і мистецтвознавців.

Персональний склад Комітету затверджується Указом Президента України строком на п?ять років. Протягом цього строку може проводитися часткова ротація Комітету.

Якщо на здобуття Національної премії висунуто роботу члена Комітету, він протягом обговорення кандидатур та присудження премії не бере участі в роботі Комітету.

6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводить голова Комітету, а в разі його відсутності – заступник голови Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 його складу.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписує голова Комітету, а в разі його відсутності – заступник голови Комітету.

7. Для здійснення організаційного та іншого забезпечення діяльності Комітету утворюється секретаріат у кількості восьми осіб. Керівником секретаріату є заступник голови Комітету.

Голова Комітету затверджує структуру секретаріату, а також формує в установленому порядку кошторис видатків на його утримання.

8. Комітет здійснює в установленому порядку редакційно-видавничу, інформаційно-просвітницьку діяльність, формує серію видань «Бібліотека Шевченківського Комітету».

9. Комітет, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Секретаріату Президента України О.РИБАЧУК